The Law Offices of Soheila Azizi & Associates, P.C.

حمایت از حقوق مشتریان در موارد سوء استفاده در خانه سالمندان و موارد غفلت 

ما والدین ، پدربزرگ و مادربزرگ و سایر اعضای سالخورده خانواده خود را در امکانات خانه سالمندان مستقر می کنیم و اعتماد داریم که باالترین سطح مراقبت های شخصی و پزشکی را دریافت خواهند کرد. خوشبختانه اکثر کارمندان و مدیران خانه های  سالمندان مسئولیت های خود را جدی می گیرند. اما هنگامی که بزرگساالن آسیب پذیر به دلیل بی توجهی در خانه سالمندان دچار سوء تغذیه، کمبود آب و آسیب های بدنی می شوند ، احساس خشم می تواند طاقت فرسا شود. هنگامی که افراد مسن حامی قدرتمندی برای حمایت از حقوق خود ندارند ، ما اینجا هستیم. 

اگر یکی از عزیزان آسیب پذیر در خانواده شما به دلیل بی توجهی رنج برده است ، بالفاصله با دفاتر ما تماس بگیرید. ما با یک شبکه متخصص کار می کنیم تا آسیب های خانه سالمندان کالیفرنیا را بررسی کنیم تا مشخص شود آیا الگوی قبلی سهل انگاری وجود داشته است یا خیر. با آماده سازی قوی ترین پرونده ممکن برای کسب حکم هیئت منصفه در دادگاه ، ما اغلب قادر به دستیابی به .پیشنهاد تسویه حساب کامل و عادالنه ای هستیم که صدمات وارد شده را جبران کند. 

از جمله موارد غفلت در خانه سالمندان: 

سوء تغذیه و کم آبی بدن • 

عدم نظارت • 

زخم بستر / زخم تحت فشار / زخم دکوبیتوس • 

آزار جسمی کارمندان و ساکنان • 

کارکنان ناکافی / آموزش ناکافی • 

قتل غیر عمدی • 

حوادث لغزش و سقوط ، زمین مرطوب یا لغزنده • 

شرایط خطرناک امالک / عالئم هشدار دهنده ناکافی • 

خطاهای تجویز / دارو • .

 

ما درموارد آسیب دیدگی در خان پرستاری برای جمع آوری سوابق و توجه به علل آسیب دیدگی ، بررسی دقیقی بر اساس هزینه های احتمالی انجام می دهیم. این به این معنی است که ما برای هزینه رسیدگی و آماده سازی کامل پرونده شما غیر از مخارج  پرداختی پرونده حق الوکاله ای از شما مطالبه نمی کنیم. اگر در یک پیشنهاد تسویه حساب عادالنه یا حکم هیئت منصفه خسارتی  دریافت نکنید ، هزینه خدمات وکالت را برای خدمات ما پرداخت نخواهید کرد. 

.با مراجعه به صفحه راه عزیزی ، درباره روش ما در موارد آسیب دیدگی بیشتر بدانید 

برای نمایندگی حقوقی با تجربه در ادعای جراحات علیه یک مرکز زندگی مساعدت کننده یا دیگر ارائه دهنده خدمات بهداشتی ، یا برای تعیین وقت مشاوره در مورد سوء استفاده در خانه سالمندان و موارد بی توجهی، با دفتر حقوقی ما تماس بگیرید. ما موسسه حقوقی مادام العمر شما هستیم.


Customer Reviews

The Law Office Of Soheila Azizi & Associates, P.C.

Customer Reviews

Adrianne Fernandez 3/11/2021

Google
Beyond impressed! I had been self represented through years of family law and child support court hearings and was so hesitant to hire an attorney out of fear and trusting that they would appropriately represent myself and child. After tons of research I contacted Ms. Azizi. I immediately was greeted by Lorenzo, the Office Administrator, who made me feel so welcomed and comfortable. He assisted in making communication seamless and effortless and walked me through each step of the process. Ms. Azizi heard my concerns and was extremely sensitive to the matter of FAMILY. The team did an amazing job with discovery and building a strong case that gave me confidence and I was successful in coming to an agreement with the other party, in what has yet to have been the easiest hearing of all, thanks to them. Ms. Azizi settled my case after years of stress and agony. I am grateful for finding the team and Ms. Azizi and definitely recommend them for any of your legal needs!

Linda P 6/19/2020

Yelp
This law firm is the best! They have helped me so much with my Divorce and Criminal cases and I really wouldn't know what to do if I didn't have them to represent me. Lorenzo and Ro are awesome and are there to help at all times. My attorney was Mr.Edmondson and he has been amazing. This law firm is truly great and I will never go to any other one. Their responses are quick and will answer any questions you might have.

Diana H. 05/01/2021

yelp
Seven stars. I had planned to put up my reviews after my final judgment but after the first hearing, couldn't wait, and I would write this whatever the outcome of my difficult case. Soheila was simply amazing in her arguments and strategy before the judge. I felt so taken care of. I chose her for her near-30 years of experience as an attorney, the depth and strength I observed in one who had weathered hardship through her many accomplishments, her compassion, and her smarts. I can't imagine what other attorney would have Zoomed with me even in sickness to help prepare me for a legal session. And I later saw how keen she'd been in her advice. I've been deeply touched watching Soheila and her paralegal Lynda Walker fight for my child as if he were their own. They in particular have treated me with great humanity - day and night from what I experienced at my former attorney's. Lynda is a gem, on her toes, flexible, hard-working, committed to each client, humble, and sweet. She has slaved over my case, doing much of the writing, watchful of me on paper and in person, guiding me gently while encouraging me to use my voice. The staff, including the office administrator Lorenzo and Linda C, is caring, respectful, and conscientious. A band of angels.