The Law Offices of Soheila Azizi & Associates, P.C.

رسیدگی به دعاوی آزار سالمندان 

رفتار جنایی” بدرفتاری با سالخوردگان “به هرگونه سهل انگاری یا سوء استفاده توسط مراقب یا هر شخص دیگر اطالق می شود ، که منجر به آسیب به یک شهروند مسن می شود .هر ساله ، صدها هزار نفر از شهروندان مسن آسیب پذیر دچار بی توجهی ، حمله فیزیکی و بهره برداری مالی توسط اعضای خانواده ، اعضای مراقبت های مسکونی و دیگر افرادی می شوند که می دانند افراد مسن اغلب فاقد وکالت قانونی قوی هستند .در کنار سایر ایالت های دیگر ، کالیفرنیا قوانین قابل توجهی را تصویب کرده است که به دنبال محدود کردن بهره برداری و منع سو استفاده از سالمندان است.اما به گفته اداره امور سالمندان وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده، علیرغم این قوانین سخت ، هر ساله موارد سوء استفاده از سالمندان همچنان افزایش می یابد. 

اگر یکی از عزیزان مسن در خانواده شما هنگام مراقبت از یک ارائه دهنده خدمات درمانی دچار بی توجهی یا آسیب شده باشد ، یا توسط فردی یا سازمانی از مزایای مالی وی استفاده شده باشد ، ما آماده کمک هستیم .در دفتر وکالت سهیال عزیزی و همکاران در رانچو کوکامونگا ، کالیفرنیا، ما متعهد به ارائه خدمات شخصی دقیق و مشاوره ای دلسوزانه و هوشمندانه برای شما هستیم .ما شواهد وسوابق را جمع آوری می کنیم و با یک تیم از متخصصان مستقل کار می کنیم تا میزان کامل جراحت یا خسارت مالی را تعیین کنیم و هنگام تعیین سهل انگاری بزرگ ، برای خسارات جبرانی و مجازاتگرانه مبارزه کنیم .شما غیر از مخارج پرداختی پرونده حق  الوکاله ای پرداخت نخواهید کرد مگر اینکه برای ادعای خود خسارت مالی دریافت کنید . .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تجربه و رویکرد ما در ارائه خدمات حقوقی که باعث ایجاد تغییر در زندگی مردم می شود ، با ما تماس بگیرید .ما همانطور که دوست داریم با ما رفتار شود با مشتری رفتار می کنیم .ما موسسه حقوقی مادام العمر شما هستیم.