The Law Offices of Soheila Azizi & Associates, P.C.

رسیدگی به دعاوی آزار سالمندان 

رفتار جنایی” بدرفتاری با سالخوردگان “به هرگونه سهل انگاری یا سوء استفاده توسط مراقب یا هر شخص دیگر اطالق می شود ، که منجر به آسیب به یک شهروند مسن می شود .هر ساله ، صدها هزار نفر از شهروندان مسن آسیب پذیر دچار بی توجهی ، حمله فیزیکی و بهره برداری مالی توسط اعضای خانواده ، اعضای مراقبت های مسکونی و دیگر افرادی می شوند که می دانند افراد مسن اغلب فاقد وکالت قانونی قوی هستند .در کنار سایر ایالت های دیگر ، کالیفرنیا قوانین قابل توجهی را تصویب کرده است که به دنبال محدود کردن بهره برداری و منع سو استفاده از سالمندان است.اما به گفته اداره امور سالمندان وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده، علیرغم این قوانین سخت ، هر ساله موارد سوء استفاده از سالمندان همچنان افزایش می یابد. 

اگر یکی از عزیزان مسن در خانواده شما هنگام مراقبت از یک ارائه دهنده خدمات درمانی دچار بی توجهی یا آسیب شده باشد ، یا توسط فردی یا سازمانی از مزایای مالی وی استفاده شده باشد ، ما آماده کمک هستیم .در دفتر وکالت سهیال عزیزی و همکاران در رانچو کوکامونگا ، کالیفرنیا، ما متعهد به ارائه خدمات شخصی دقیق و مشاوره ای دلسوزانه و هوشمندانه برای شما هستیم .ما شواهد وسوابق را جمع آوری می کنیم و با یک تیم از متخصصان مستقل کار می کنیم تا میزان کامل جراحت یا خسارت مالی را تعیین کنیم و هنگام تعیین سهل انگاری بزرگ ، برای خسارات جبرانی و مجازاتگرانه مبارزه کنیم .شما غیر از مخارج پرداختی پرونده حق  الوکاله ای پرداخت نخواهید کرد مگر اینکه برای ادعای خود خسارت مالی دریافت کنید . .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تجربه و رویکرد ما در ارائه خدمات حقوقی که باعث ایجاد تغییر در زندگی مردم می شود ، با ما تماس بگیرید .ما همانطور که دوست داریم با ما رفتار شود با مشتری رفتار می کنیم .ما موسسه حقوقی مادام العمر شما هستیم.


Customer Reviews

The Law Office Of Soheila Azizi & Associates, P.C.

Customer Reviews

Adrianne Fernandez 3/11/2021

Google
Beyond impressed! I had been self represented through years of family law and child support court hearings and was so hesitant to hire an attorney out of fear and trusting that they would appropriately represent myself and child. After tons of research I contacted Ms. Azizi. I immediately was greeted by Lorenzo, the Office Administrator, who made me feel so welcomed and comfortable. He assisted in making communication seamless and effortless and walked me through each step of the process. Ms. Azizi heard my concerns and was extremely sensitive to the matter of FAMILY. The team did an amazing job with discovery and building a strong case that gave me confidence and I was successful in coming to an agreement with the other party, in what has yet to have been the easiest hearing of all, thanks to them. Ms. Azizi settled my case after years of stress and agony. I am grateful for finding the team and Ms. Azizi and definitely recommend them for any of your legal needs!

Linda P 6/19/2020

Yelp
This law firm is the best! They have helped me so much with my Divorce and Criminal cases and I really wouldn't know what to do if I didn't have them to represent me. Lorenzo and Ro are awesome and are there to help at all times. My attorney was Mr.Edmondson and he has been amazing. This law firm is truly great and I will never go to any other one. Their responses are quick and will answer any questions you might have.

Diana H. 05/01/2021

yelp
Seven stars. I had planned to put up my reviews after my final judgment but after the first hearing, couldn't wait, and I would write this whatever the outcome of my difficult case. Soheila was simply amazing in her arguments and strategy before the judge. I felt so taken care of. I chose her for her near-30 years of experience as an attorney, the depth and strength I observed in one who had weathered hardship through her many accomplishments, her compassion, and her smarts. I can't imagine what other attorney would have Zoomed with me even in sickness to help prepare me for a legal session. And I later saw how keen she'd been in her advice. I've been deeply touched watching Soheila and her paralegal Lynda Walker fight for my child as if he were their own. They in particular have treated me with great humanity - day and night from what I experienced at my former attorney's. Lynda is a gem, on her toes, flexible, hard-working, committed to each client, humble, and sweet. She has slaved over my case, doing much of the writing, watchful of me on paper and in person, guiding me gently while encouraging me to use my voice. The staff, including the office administrator Lorenzo and Linda C, is caring, respectful, and conscientious. A band of angels.